هاست اشتراکی آلمان

فضای اشتراکی 100MB

۱۰۰ مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 200MB

۲۰۰ مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 500MB

۵۰۰ مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 1GB

۱ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 2GB

۲ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 5GB

۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پشتیبانگیری روزانه
پشتیبانی رایگان
ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود